Nasza szkoła od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku bierze udział w projekcie unijnym „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa". Uczniowie korzystają  z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

241670816 210211441163514 3014970909988414308 n

"Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa"

Uczniowie ZSP w Koszarawie uczestniczą w zajęciach w ramach projektu unijnego "Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa"

184373559 466952437892405 6676264043040763793 n

Nagranie jest efektem pracy na ,,Zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się w zakresie przedmiotów humanistycznych" prowadzonych przez Iwonę Hulbój.

Link do filmu.

"Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa" - harmonogram zajęć.

 

 

unnamed

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIÓW/UCZENNIC 

W PROJEKCIE

§ 1
Przepisy ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa”. nr wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-03D1/19, realizowanym w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

1. Beneficjentem projektu jest Gmina Koszarawa, Realizatorem – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie.
2. Biuro Projektu mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszarawie, Koszarawa 434,
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
5. Projekt adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Koszarawie.
6. Regulamin projektu określa:
a) cele i założenia projektu,
b) warunki udziału w projekcie,
c) zasady rekrutacji,
d) zasady organizacji,
e) obowiązki Uczestników projektu,
f) zasady monitoringu,
g) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

h) postanowienia końcowe.

§ 2
Cele i założenia projektu

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Koszarawie, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 13 nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących 60 uczniów do przyszłego aktywnego i efektywnego
uczestnictwa na rynku pracy do dnia 31.12.2021 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

W ramach projektu przewiduje się:

 

Realizacja zajęć dla uczniów:
- zajęcia mające na celu rozwinięcie u uczniów zdolnych zainteresowania językiem angielskim 
- zajęcia z języka niemieckiego, wsparcie i poszerzanie umiejętności komunikacyjnych 
- zajęcia informatyczne - grafika komputerowa
- zajęcia "Fascynujący Świat Przyrody" 
- zajęcia geograficzne "Zostań olimpijczykiem"
- zajęcia z fizyki "Doświadczenia fizyczne"
- "Matematyka jest wszędzie"
- zajęcia matematyczne  z uczniem wybitnie uzdolnionym

- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

- zajęcia z chemii "Laboratorium chemiczne"

- zajęcia z biologii "Badam i odkrywam"

- zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem

 

 

§ 3
Warunki udziału w projekciez

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest uczniem/uczennicą szkoły biorącej udział w projekcie,
b) wykazuje potrzebę i zainteresowania zgodne z wybranym wsparciem, zgodnie z opinią dyrektora/nauczyciela/pedagoga).

 

c) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
2. Warunkiem ubiegania się o udział ucznia/uczennicy w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/ki Beneficjentowi następujących dokumentów:
a) zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania ucznia/uczennicy w projekcie - załącznik nr 1,
b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2,
c) karta rekrutacji ucznia do projektu – załącznik nr 3,

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 w przypadku uczniów niepełnoletnich, muszą zostać opatrzone podpisem rodzica Kandydata lub jego prawnego opiekuna.

§ 4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzi Realizator Projektu – ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KOSZARAWIE.
2. Realizator Projektu wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej stronie internetowej www.zspkoszarawa.mojaszkola.net
3. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów przez Kandydatów.
4. Jeśli dokumenty rekrutacyjne są niekompletne, kandydat/rodzic/opiekun prawny ma prawo do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od wezwania do ich uzupełnienia.
5. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną składającą się z zespołu, w skład której wejdą: Kierownik Projektu, Dyrektor Szkoły oraz Pedagog.
6. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
a) składanie dokumentów rekrutacyjnych,
b) ocena formalna - (ocena według karty rekrutacji ucznia do projektu), stanowiącej załącznik nr 3
c) ocena punktowa
Średnia ocen:
2,5-3,0 – 1 pkt
3,1-3,5 – 2 pkt
3,6-4,0 – 3 pkt
4,1-4,5 – 4 pkt
4,6 – 5,0 – 5 pkt
powyżej 5,0 – 6 pkt
Ocena z przedmiotu kierunkowego:
dopuszczająca- 1 pkt, dostateczna- 2pkt, dobra – 3 pkt, bardzo dobra – 4 pkt, celująca – 6 pkt
Inne uzasadnione przez ucznia potrzeby uczestnictwa w zajęciach – 1 pkt za każdy argument
Promocja warunkowa: odpowiedź „nie” – 1 pkt, odpowiedź „tak” – 0 pkt
Opinia lub orzeczenie PPP: odpowiedź „nie” – 0 pkt, odpowiedź „tak” – 1 pkt
Pozytywna opinia: wychowawcy – 1 pkt, nauczyciela przedmiotu kierunkowego-1 pkt, pedagoga szkolnego – 1 pkt
Niepełnosprawność: odpowiedź „nie” – 0 pkt, odpowiedź „tak” – 5 pkt
Opieka OPS – „nie” – 0 pkt, odpowiedź „tak” – 5 pkt
Uwarunkowania związane z przynależnością uczniów do defaworyzowanych grup społecznych – „nie” – 0 pkt, odpowiedź „tak” – 5 pkt
Dysfunkcje rozwojowe, sytuacja rodzinna e) inne uwarunkowania wynikające z doraźnej sytuacji związanej z koniecznością - waga 5pkt.
Uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w celu nadrobienia zaległości w nauce spowodowanych chorobą - waga 5pkt.
7. W przypadku, gdy Uczestnicy projektu uzyskają tą samą liczbę punktów wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.
8. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
9. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, pochodzenie społeczne.
10. W oparciu o wynik ankiet rekrutacyjnych Kandydaci/tki zostaną uszeregowani na liście rankingowej (szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia przewidziane
w ramach projektu zawierają załączniki nr 3 i 3a).
11. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy zakładaną liczbę miejsc na liście rankingowej zostaną wzięte pod uwagę szczegółowe kryteria rekrutacji i lista podzielona zostanie na listę podstawową i rezerwową. Beneficjent dopuszcza udział większej ilości uczestników, niż zakładał wniosek aplikacyjny.
12. Realizator Projektu w terminie 5 dni roboczych od utworzenia list przez Komisję Rekrutacyjną powiadomi o wynikach rekrutacji, umieszczając stosowną listę na tablicy ogłoszeń w szkole.

§ 5
Zasady organizacji

1. Zajęcia będą się odbywały na terenie szkoły.
2. Zajęcia będą się odbywać poza godzinami lekcyjnymi.
3.Obecność na zajęciach potwierdzana będzie przez nauczyciela w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
4. Szkolenia będą się odbywać w szkole, obecność będzie potwierdzona na liście obecności.

 

§ 6
Obowiązki Uczestników projektu

1.Uczestnik/czka ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym
i zadeklarowany w ramach Projektu. Nieobecności są dopuszczalne jedynie w przypadkach losowych m.in w przypadku choroby, wyjazdu i muszą zostać usprawiedliwione telefonicznie lub pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Uczestnicy/czki projektu mają obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych
w ramach projektu.
3. W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnik/rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia/aktualizacji danych do 7 dni w Biurze Projektu.

§7
Zasady monitoringu

1. Uczestnicy/czki projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji zgodnie z wytycznymi
i zapisami we wniosku o dofinansowanie.

2. Uczestnicy/czki projektu i ich rodzice/opiekunowie prawni oraz nauczyciele i specjaliści są zobowiązani są do udzielania informacji osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.

§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach m.in.
z przyczyn natury zdrowotnej, zmiana szkoły, przeprowadzka itp. i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki pisemnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki
z uczestnictwa w projekcie. Po otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestników.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczkę z listy uczestników projektu w przypadku bardzo niskiej frekwencji uczestnictwa w formach wsparcia lub naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Kierownik Projektu, o czym poinformuje uczestnika projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.

§9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się wytyczne unijne oraz zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.
2. Interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pt. „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa” należy do Szkoły Podstawowej w Koszarawie w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Biuro Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa” w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej https://....................
4. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu.

 

Wartość projektu  -  267 431,25 zł., w tym dotacja z Unii Europejskiej ( Europejski Fundusz Społeczny) - 240 688,12 zł..