28.09.2020.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  w Koszarawie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności pani Ewa Mętel.

 

Kontakt:

Ewa Mętel/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ numer telefonu - 608497822

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Koszarawie

33-332 Koszarawa 434

Te. 338639416

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Koszarawie.

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Koszarawie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) przedstawianie dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Koszarawie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań

5) opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły – Danuta Maciejna. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  • do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 9. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Koszarawie jest jednostką organizacyjną Gminy Koszarawa i nie posiada osobowości prawnej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Koszarawa i jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki  działalności statutowej. Mienie szkoły stanowi własność Gminy Koszarawa. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.


Sposoby załatwiania spraw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszarawie
Sekretariat Zespołu przyjmuje podania, wnioski  i  pisma interesantów
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA
Sekretariat Zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.45 - 12.45

Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
w każdą środę w godz. 8.00 - 12.00


Podkategorie