logo

 

 

 

Harmonogram zajęć z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej:

Wtorek - Grupa I od 8.00 do 9.00

              Grupa II od 9.00 do 10.00

Środa -   Grupa III od 8.00 do 9.00

Piątek -  Grupa IV od 10.00do 11.00

 

Harmonogram zajęć z logopedii

Czwartek - Grupa I od 15.00 do 16.00

                Grupa II od 16.00 do 17.00

Piątek -     Grupa III od 15.00 do 16.00

                Grupa IV od 16.00 do 17.00

 

 

 logo

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN. „PROGRAM NOWOCZESNYCH FORM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W KOSZARAWIE”
realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z okresem realizacji od 01.07.2020 r. do 31.08.2021 r.
Numer umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-029E/19-00

§1
Informacje o projekcie

1. Beneficjentem projektu pn. „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie” jest Gmina Koszarawa.
2. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Obszar realizacji projektu obejmuje Gminę Koszarawa.
5. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Koszarawie, 34-332 Koszarawa 142
6. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:
- Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Koszarawie
- Realizacja zajęć profilaktyczno - specjalistycznych w Przedszkolu w Koszarawie

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników/ uczestniczek oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie” zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników/ uczestniczek projektu.
3. Projekt zakłada udział minimum 54 dzieci.
§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu może być osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Koszarawa.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu, jest złożenie u Dyrektora Przedszkola w Koszarawie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), poprawnie wypełnionych, następujących dokumentów rekrutacyjnych:
- Formularza rekrutacyjnego (zgodnie ze wzorem w zależności od formy wsparcia),
- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem).
3. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie deklaracji udziału do projektu.

§ 4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja uczestników/ uczestniczek do projektu, w ramach nowej grupy przedszkolnej prowadzona jest w oparciu o nabór prowadzony przez Przedszkole w Koszarawie na podstawie Rozporządzenia MEN w marcu 2020. Na potrzeby projektu dokumenty o których mowa w § 3 pkt. 2, należy złożyć najpóźniej do dnia 01.09.2020 r.
2. W przypadku nowych zgłoszeń uczestników/ uczestniczek do grupy przedszkolnej, nie objętych naborem z marca 2020, po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. W przypadku dodatkowych zajęć specjalistycznych, z logopedii i gimnastyki korekcyjnej, kwalifikacja uczestników/ uczestniczek, określana jest na podstawie badań przesiewowych prowadzonych wśród uczęszczających do przedszkola osób. Jeśli badania wykażą większą liczbę dzieci niż zakłada projekt, do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną dzieci z największą liczbą zdiagnozowanych deficytów.
3. Za moment przystąpienia do projektu Uczestnika/ Uczestniczki przyjmuje się dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia.
4. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.

§ 5
Kwalifikacja uczestników/ uczestniczek do projektu

1. Zakwalifikowanie kandydata/ kandydatki do projektu zależy od:
- złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych i kserokopii dokumentów wymienionych w § 3 pkt.2,
- Uzyskanego wyniku punktowego – wg kryteriów preferencji (kryteria preferencji wynikają wyłącznie z rozporządzenia MEN
2. Kryteria, o których mowa w pkt. 1 obejmują:

3. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/ uczestniczki do projektu podejmuje Komisja rekrutacyjna składająca się z Kierownika projektu i Dyrektora Przedszkola.
3. Projekt zakłada utworzenie następujących grup przedszkolnych i grup zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Koszarawie:
- 1 grupa przedszkolna składająca się z minimum 15 dzieci, mająca zajęcia z wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień 2020 – lipiec 2021 (grupa może liczyć więcej dzieci, jednak maksymalnie 25)
4. Zajęcia z logopedii dla 28 dzieci, w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021.
5. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone dla 20 dzieci, w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021.
6. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika/ uczestniczki znajdującego/ znajdującej się na liście podstawowej osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.

§ 6
Obowiązki Uczestnika/ Uczestniczki Projektu

1. Uczestnik/ uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
- przestrzegania niniejszego regulaminu,
- uczestniczenia w zajęciach, do których się zakwalifikował.

§ 7
Opłaty
1. Za wyżywienie w ilości 3 posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek pobierana jest opłata w wysokości 4,5 zł za 1 dzień pobytu.
2. Opłata wnoszona przez rodziców za wyżywienie w ramach nowoutworzonej grupy przedszkolnej stanowi wkład własny do projektu.
3. Rodzice zobowiązują się do uiszczenia z góry opłaty, o której mowa w pkt. 2, w wyznaczonym terminie przez Przedszkole, nie później niż do 10-go każdego miesiąca.

§ 8
Rezygnacja

1. Beneficjent Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji.

 

 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 17.08.2020 r.
2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie przedszkola.

 

Sporządziła: Monika Kozik

Zatwierdziła: Danuta Maciejna

 

 logo

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować Państwa, iż nasze Przedszkole dzięki Wójtowi Gminy Koszarawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie”.


Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia.
Grupę docelową stanowi 54 uczestników, w tym 15 nowych uczestników oraz 39 dzieci uczęszczających do przedszkola.


Zadania przewidziane w projekcie:
1. Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Koszarawie
2. Realizacja zajęć profilaktyczno - specjalistycznych w Przedszkolu w Koszarawie


Wskaźniki projektu:
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 15
-Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 39
-Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej - 256


Wartość projektu – 270 002,13 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 229 501,81 zł.

 Okres realizacji projektu od 1.07.2020 roku do 31.08.2021 roku